Trygt drikkevann og gode rutiner

 Gimilvann SA jobber hele tiden for å sikre at drikkevannet, fra vannkilder til renseanlegg og høydebasseng og fram til abonnentene holder god kvalitet. Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften. Vannprøver tas regelmessig, etter en prøveplan som er godkjent av Mattilsynet.

-Noen av tiltakene vi gjør i vannverket og høydebasseng:
- Gode tilsynsrutiner og vaktordning.
- Umiddelbart varsel om avvik i drift via systemer for fjernovervåking.
- Rutinemessige runder for å sikre at anleggene fungerer som de skal.
- Overdekking av basseng for å hindre at tilsig ender opp i vannet.
- Årlig kontroll og rengjøring av basseng.

Store deler av ledningsnettet er skiftet ut, slik at lekkasjer er nede på et svært lavt nivå.

Uforutsette hendelser kan også skje i Gimilvann`s vannledningsnett og høydebasseng, men vi arbeider kontinuerlig for å redusere risikoen.

Gimilvann`s ledningsnett er knytte sammen med våre naboer slik at vi kan hjelpe hverandre med reservevann dersom behovet skulle oppstå.

Gimilvann SA vil varsle dersom det oppstår uforutsette hendelser og arbeider som berører vannforsyningen.