MISSFARGING PÅ VANNET

Det har dessverre forekommet en teknisk svikt i renseanlegget i dag, og det har godt ut missfarget vann. Vannet er bakteriefritt. For å bli kvitt problemet må dere la vannet renne.

Teknisk
For spørsmål: vakttelefon 91918266

Brudd i vannledning

Det vil bli arrangert årsmøte i Gimilvann BA tirsdag 8. mars kl. 19.00 - Gjerdrum Kulturhus.

Forløpig utdrag av sakslista: sak7) Valg av ny selskapsform sak 8) Vedtektsendringer

Årsmøtepapirer kan fås ved henvendelse på tlf. 63 99 29 17. De vil også bli lagt ut her straks de er ferdige.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Saksliste:

1) Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

2) Valg av møteleder
Valgt:

3) Valg av to til å underskrive protokoll
Valgt:

4) Gjennomgang av årsberetning
Gjennomgang av styrets leder Pål Kraabøl
Forslag til vedtak: Selskapets årsberetning godkjennes

5) Regnskapet for 2010
Gjennomgang av regnskapet v/Leira Regnskap
Forslag til vedtak: Selskapets regnskap godkjennes

6) Gjennomgang av budsjett for 2011

Hovedtall for budsjett 2011 (i 1000 kroner)
Budsjett 2011 Budsjett
2010 Regnskap 2010 Budsjett 2009 Regnskap
2009
Driftsinntekter 3200 3000 3310 2.900 3237
Driftskostnader 2745 2500 2406 2.325 2409
Avskrivninger 480 480 480 480 480
Rentekostnader/inntekter 25 20 22 95 23
Overskudd/underskudd 0 0 446 0 325

Forslag til vedtak: Selskapet budsjett for 2011 godkjennes

7) Valg av selskapsform
Forslag til vedtak: Samvirkeforetak (SA) velges som ny selskapsform for Gimilvann

8) Vedtektsendringer
I forbindelse med overgang til ny selskapsform må Gimilvanns vedtekter endres etter gjeldene lover for selskapsformen.
Forslag til vedtak: Vedtektsendring godkjennes

9) Fastsetting av vannavgift fra 1. juli 2011.

Takster fra 1.juli 2010
Fastavgift 1 boenhet kr. 1.350,- + mva (uendret)
Tillegg for boligenhet 2,3 osv. kr. 500,- + mva (uendret)
Tillegg pr. person kr. 250,- + mva (uendret)
Egne satser for gårdsdrift oa.

Satser ved måler:
Fast avgift kr. 1.350,- + mva (uendret)
Målerleie kr. 250,- + mva (uendret)
Vann pr. m3 kr. 5,- + mva (uendret)

Tilknyttingsavgift kr. 135,- pr. m2 boareal (uendret)

Forslag til vedtak: Ingen endring i vannavgiftene.

10) Valg etter vedtektene

Styret 2010
Leder – Pål Kraabøl – på valg
Nestleder – Astrid Brevik – på valg
Styremedlem – Britt Fossumstuen – ikke på valg
Styremedlem – Dagfinn Døhlen – ikke på valg
Styremedlem – Ketil Rudsar – på valg
I følge vedtektene skal det være 3 medlemmer i styret fra Holter og 2 fra Gjerdrum

Vara medlemmer 2010
Varamedlem fra Holter – Harald Hveem – på valg
Varamedlem fra Gjerdrum – Tom Luca – på valg
I følge vedtektene skal det være et varamedlem fra Holter og et fra Gjerdrum og disse skal velges hvert år.

Valgkomiteen 2010
Rigmor Lerengen, Holter – på valg (valgt for 3 år i 2008)
Magne Kogstad, Gjerdrum – ikke på valg (valgt for 3 år i 2009)
Jan Torkildsen, Gjerdrum – ikke på valg (valgt for 3 år i 2010)

Valg av revisor
Forslag til vedtak: Det gis fullmakt til styret å velge revisor11) Fastsettelse av honorar til styremedlemmer:

Tidligere honorar:
Leder godtgjøres med kr. 22.000,- pr. år + kontor godtgjørelse på kr. 3.000,-
Styremedlemmer godgjøres med kr. 5.000,- pr. år
+ kr. 700,- i møtegodtgjørelse pr. møte
+ bilgodtgjørelse etter statens regulativ

Ekstra godtgjørelse utenom styremøte godtgjøres etter dagens timepris.

Forslag til vedtak: Ingen endring

Honorar til revisor etter regning.

VANNINGSFORBUD I GJERDRUM OG HOLTER

Ask kommunale vannverk og Gimilvann BA ser det som nødvendig å innføre vanningsforbud. Vanningsforbudet gjelder vanning med åpen slange, svetteslange og spreder. Forbudet trer i kraft 01. juni 2010.

Bakgrunnen for vanningsforbudet er basert på tidligere års erfaringer og at man ønsker å sikre en stabil vannforsyning gjennom hele sommeren.

Vi ber om at det vises hensyn og at forbudet blir respektert – slik at vi kan sikre at alle abonnenter får en mest mulig sikker og stabil vannforsyning!

Inspeksjoner kan foretas. Forbudet gjelder inntil videre. Videre informasjon vedrørende hagevanning kunngjøres i lokalavisene og på kommunens hjemmesider.

Ved særskilte tilfeller kan det søkes om dispensasjon fra forbudet ved henvendelse til Gjerdrum kommune, Kommunalteknikk og Gimilvann BA.

Ask kommunale vannverk og Gimilvann BA.

 

SPYLING AV LEDNINGSNETTET (21. juni - 24. juni 2010)

Spyling av ledningsnettet vil foregå i uke 25. Mandag 21.6 og tirsdag 22.6 vil vannet bli stengt mellom kl. 21.00 og kl. 04.00. Onsdag 23.6 og torsdag 24.6 vil vannet bli stengt mellom kl. 09.00 og kl. 15.00.

Spyling vil medføre noe misfarging av vannet og trykket kan bli helt borte eller noe redusert i perioder. Det bør tappes i utvendig kran etter spyling og rengjøre kransiler.

Vakttelefon 91918266

 

HAGEVANNINGSRESTRIKSJONER I GJERDRUM OG HOLTER

Ask kommunale vannverk og Gimilvann BA har begrenset magasinkapasitet. Dette gjør det nødvendig å innføre hagevanningsrestriksjoner i sommerhalvåret.

Gjeldende vanningsforbud oppheves fra og med 17. juni. Det innføres hagevanningsrestriksjoner i perioden 18. juni til 31. juli. Vanning av plener bør unngås. Hagevanning tillates fra kanne eller håndholdt slange med påmontert spredemunnstykke, på kveldstid i perioden fra kl 18.00 til kl 22.00.

Bruk av spreder og perforert slange tillates ikke. Utenom de tillatte vanningsøktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoplet vannkran.

Vi ber om at det vises hensyn og at restriksjonene blir respektert – slik at vi kan sikre at alle abonnenter får en mest mulig sikker og stabil vannforsyning!

Inspeksjoner kan foretas.

Ask kommunale vannverk og Gimilvann BA

Normalt vanntrykk

Teknisk feil på pumpestasjon er funnet og reparert. Det skal nå være normalt vanntrykk igjen på Bekkeberget.