Historien til Gimilvann

Det var et stort løft da det ble bestemt at en skulle satse på et vannverk med vann fra Gimilen med uttak i en ny dam, Gimildammen. Opprinnelig skulle en søke å få bygd ut et vannverk som skulle for-syne oppsitterne i Finstad skolekrets og tanken var å forhandle seg fram til en samarbeide med AL Harstadvann som ble dannet i 1924 med mål om å forsyne oppsitterne i Løken skolekrets. Dette ble det som kjent ikke noe av, og 14. oktober 1926 ble det holdt konstituerende møte på Kjærstadmeieriet. Bare et år etter ble det sluppet vann på anlegget som da hadde 95 medlemmer som i tillegg til Finstad skolekrets i Holter, også omfattet de som soknet til Åmodt meierikrets i Gjerdrum. Søknad fra Sandum meierikrets i Gjerdrum var avslått for en mente at en måtte prøve det nye anlegget først.

Siden gikk det slag i slag med utvidelser, særlig i Gjerdrum.

Vannforbruket økte jevnt og trutt og i tørkeårene 1947 og 1955 ble det problemer med vannforsyningen. I 1956 ble Buvannet i Holter oppdemt slik at en hadde reserve der.

Årsmøte i 1957 ble også en merkedag i vannverkets historie. Da sa Trond Støverud fra seg vervet som styreformann. Dette vervet hadde han hatt siden vannverket ble startet, altså 30 år tidligere.

Sommeren 1965 ble inntaksdammen, Gimildammen restaurert. Den ble påbygd 1 m i høyden og elveleiet ble ført utenom dammen for unngå grums i flomtiden.

Våren 1966 engasjerte Nannestad kommune et ingeniørfirma som skulle utrede vannforsyningsproblemene i kommunen. I løpet av sommeren ble det innhentet opplysninger og oppgaver av forskjellige slag samt tatt prøver av vannet for kvalitetsbedømmelse. Sammen med utredningen fulgte forslag til en felles framtidig vannforsyning for Nannestad med forgreininger helt ut til grensa til Gjerdrum. Dette førte til forhandlinger med formannskapene både i Gjerdrum og Nannestad. I Nannestad ble det oppnevnt en komité med representanter fra kommunen og fra de 6 største vannverkene i bygda. Meningen var å gi en vurdering av firmaets forslag og om en mulig sammenslåing av vannverkene. Gjerdrum kommune var interessert i dette samarbeidet da de mente at Gimilvann kunne forsyne hele Gjerdrum med vann.

Tørkesommeren i 1975 og 1976 ble vanskelig forsyningsmessig. I 1975 ble det satt i gang arbeidet med å få lagt en overføringsledning fra Vestre Buvann til vårt eget vassdrag, men regnet kom før arbeidet ble utført. I 1976 ble det verre og verket måtte for første gang i sin tid henstille til abonnentene om å reduserer vannforbruket. Den 23. august er følgende skrevet i møteboka:

Tørken forsetter, – ubetydelig regn etter Sankthans. Trestikka er uttappet, – Vardåstjernet er nedtappet med hevert. Gimilen er tynt for alt som kan fåes der og Buvannet ser senket med 1,22m. En må betegne situasjonene som kritisk.